Himmel på jord

Av Inge Mahn (1993)

Om kunstverket

Vår forståelse av tid har å gjøre med hvordan vi sanser kronologisk tid, sekundene som uopphørlig tikker, men den er også basert på tid som et avgjørende element i hvordan vi konstruerer våre minner. I denne siste betydningen har tid betydning for hvordan vi forteller historier eller gjenskaper dem ut fra gitte symboler.

Ritualene, symbolene og tegnene som uttrykker denne forståelsen har en felles, nesten universell karakter både formalt og i sin grafiske fremtreden. Åpenheten i slike kjente symboler blir oversatt til spesifikke erfaringer eller erindringer ved hjelp av et gitt sted og tilstedeværelsen av en betrakter. Det individuelle her og nå blir en del av det tidløst symbolske.

Scenen Inge Mahn fremkaller i sin Himmel på jord gir en følelse av et forvandlingens sted, hvor ens egen tilstand kan forandres og hvor man er på terskelen til noe nytt.

Maaretta Jaukkuri

......................................................

Our definition of time concerns both the way we perceive ongoing time, and time as the binding element in the construction of our memories. Time understood in the latter sense represents the way to tell stories or to re-create them on basis of given symbols.

The rituals, symbols and signs marking this understanding have a shared, almost universal character in terms of their formal appearance and graphic presentation. The openness of these well-known symbols is translated into specific experiences or recollections by means of the chosen setting and the presence of the viewer. The individual presence is reinfused into this timeless symbolic setting.

The scene evoked by Inge Mahn's sculpture Heaven on Earth, creates a feeling of a place of transformation, of something that can change in one's state of being, we are on the threshold of something new.

Inge Mahn

Les mer...