Hode

Av Markus Raetz (1992)

Om kunstverket

Kunsten til Markus Raetz handler om å se, om hvordan vi observerer tingene rundt oss. Denne kontinuerlige iakttagelses-prosessen er en del av det å være levende, og den gir livet mening. Raetz viser oss at verden er full av overraskelser om vi bare går inn i dialogen mellom våre sanser og våre fysiske bevegelser i rommet. Vi blir konfrontert med overraskelser, og minnet om at de kan erfares også ellers i livet, hvis vi har øynene åpne.

Skulpturen som står på Eggum forandrer form og dermed også innhold seksten ganger når man går rundt den. Fra én synsvinkel ser den ut som et klassisk portrett, fra en annen er hodet snudd opp-ned. Skulpturen er plassert på beiteområde for sauer. Landskapet omkring er monumentalt og fullt av stadig skiftende former og farger. Sjøen er det andre elementet, farget av årstidene, fylt av naturens skjønnhet og historiske minner. Skulpturen later til å stå i forbindelse med det hele for tilskueren som betrakter den - og tar plasseringen i landskapet med i betraktningen.

Maaretta Jaukkuri

........................................................

Markus Raetz's art is about seeing, about how we observe the thing around us. This continuous process of observation actually contains the sense of being alive and gives meaning to life. Raetz's art shows us that the world is full of surprises, if we enter into the dialogue created by our senses and our physical movements. We are shown surprises, and reminded that they can be experienced even in other situations in our life, if we pay attention.

The sculpture on Eggum changes its form - and thus also its content - 16 times as the viewer walks around the sculpture. From one viewing angle, it looks like a classical portrait, and from another the head is seen upside down. The sculpture stands in an area that is used as grazing land for sheep. The surrounding landscape is monumental and full of changing colours and surfaces. The sea creates the other pole of this setting, which is coloured by the seasons of the year, and filled with both natural beauty and historical memories. The sculpture seems to be connected to all of these as the viewer ponders its site and its meaning amid this scenery.

Markus Raetz

Les mer...