"Uten tittel"

Av Dan Graham (1996)

Om kunstverket

Dan Grahams glasskonstruksjon med gjennomsiktige speilvegger er plassert langs hovedveien gjennom Lofotens geografiske formasjon som ligner en arm. Skulpturen later i første omgang ikke å være tilstede som noe materielt, men snarere som noe som fanger lyset og bildet av landskapet omkring. Med sin speilende konkave panoramavegg steller den i stand en fest for øyet. Vi ser et landskap som kunne forekomme i et hvilket som helst maleri som dyrker det sublime landskapet som motiv, men som i dette unike øyeblikket både er til stede og avbildet.

Vi møter spørsmål, tilstander og posisjoner som både angår vår måte å iaktta verden omkring oss på og vårt eget ståsted. Vi er på innsiden av en erfaringsprosess der vi selv kan bestemme takten og fortellingen. Hendelsen skapes av skulpturen og dens filmatiske spill med omgivelsene. Vi kan bli delaktige i dens omskiftelige skuespill, og velge vår egen rolle, vårt egen ståsted i det hele. Kunstverket er både et bilde, et objekt og en arkitektonisk form, men fremfor alt er det en begivenhet.

Maaretta Jaukkuri

...........................................

Dan Graham's glass construction with its transparent, reflecting walls has been placed beside the main road that runs through the arm-like geographical formation of the Lofoten Islands. The sculpture seems to be present not primarily as something material, but rather as something that captures the light and the image of surrounding landscape. With its reflective, concave panorama wall, it creates a feast for the eye. We see simultaneously a landscape that could appear in any painting that takes the sublime landscape as its theme, but which in this unique moment is both present and depicted.

We are confronted with questions, states and positions that refer both to our way of observing the world around us and to our own position in it. We are inside an experience process whose pace and narrative we are able to regulate. This event is created by the sculpture and its filmically varying surroundings, but we are able to take part in its shifting play. We can choose our own role, our own position in the whole. The artwork is a picture, an object and an architectonic form, but above all it is an event.

Dan Graham

Les mer...