While U-weight 1976-2009

Av Cielo Mereiles (2009)

Om kunstverket

Tittelen på Cildo Meireles' verk While-U-Weight Vennesirkel/ kraftsirkel 1976 - 2009 har en dobbel betydning. Det impliseres et ordspill mellom å vente og å tynge, gjennom de engelske ordene med identisk ordlyd. Denne installasjonen i Snekkevika på Dønna er karakteristisk for den brasilianske kunstnerens arbeider; Meireles søker å skape en situasjon preget av mental nærhet, enkelhet og umiddelbarhet. Han streber etter språkets åpenhet og interaktivitet. Meireles er opptatt av å invitere betrakteren inn i skulpturens utvidede virkerom, som her tar form av en installasjon. Kunstneren plasserer de meningsbærende elementene i et spesifikt rom. Betrakteren står fritt til å assosiere og skape sine egne historier med utgangspunkt i formenes rammeverk. Meireles' kunst engasjerer oss både fysisk og mentalt, og den involverer ofte flere sanser enn synet. I møte med hans kunst, som har et rikt register av materialer som gress og gull, opplever vi ofte dufter og blir bevisste kroppens reaksjoner. Vi ønsker å berøre den taktile og forføreriske overflaten.

På Dønna er stedet for kunstverket nøye utvalgt av kunstneren. Elementer som omgir skulpturen tillegges betydning; vi befinner oss i et åpent landskap, vendt mot havet, ved en fjord som tidligere ble trafikert av lokalbåter med flere stoppesteder. Vi ser den gamle skolen, som nå blir restaurert for å bli et kulturminne, og den grønne engen. En gang gikk gangstien til kirken her, for de som bodde i dette øysamfunnet.

Vi blir invitert ut på en rund vippeplate som er plassert i bakken. I denne situasjonen blir vi gjort fysisk oppmerksomme på vår balanse og nærværet av andre mennesker på den samme jordfestede platen. Vi blir både deltagere og objekter for andres blikk. Dette kunstverket utfordrer oss både mentalt og kroppslig.

.........................................

The title of Cildo Meireles' work While-U-Weight Friendcircle/powercircle 1976-2009 holds a double meaning. It implies a play on words of waiting and weighting. This installation in Snekkevika at Dønna is charactheristic of the works of this Brazillian artist; Meireles' art aims to create a situation embossed by mental intimacy, simplicety and imediacy. He strives to achieve language's openess and interactivity in his works. Mireiles is here inviting the viewer into the sculptures expanded room, in the form of an installation. The artist presents the essential, artistic elements in a spesific space. This allows the viewers to freely associate and create their own stories based on the forms and shapes of the installation. Meireles' art engages us both physically and mentally, and it often invites experience by other senses than sight alone. In the presence of Meireles' art, that boasts a rich register of materials like grass and gold, we experience scents and become conscious of our bodies reactions. We wish to touch the tactile and seductive surface.

The location of the artwork at Dønna is carefully selected by the artist. The elements surrounding the sculpture is added meaning: We are in an open landscape, turned towards the sea, by a fjord previously trafficked by small, local ferrys with multiple stops. We see the old school, now restored into a cultural heritage site, and the green meadow. The path to the old church, used by those who lived in this island community, once passed by here.

We are invited out on a round tilting-plate. In this circumstance we are made physically aware of our own balance and the presence of others, on the same earthbound plate. We simulatneously become participants and the object of the others attention. The artwork challenge us, both mentally and physically.

Cielo Mereiles

Les mer...